Skip to main content

Điều kiện nào để được ưu tiên mua nhà ở xã hội?

27/11/2018
[:vi]Theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, bảng tiêu chí chấm điểm để xét thứ tự ưu tiên mua/vay mua nhà ở xã hội được xem xét trên 4 tiêu chí: Tiêu chí khó khăn về nhà ở (tối đa 40 điểm); Tiêu chí về đối tượng (tối đa 40 điểm); Tiêu chí ưu tiên khác (tối đa 10 điểm); Tiêu chí do UBND cấp tỉnh quy định (tối đa 10 điểm).

Thứ nhất, ở tiêu chí khó khăn về nhà ở, đối tượng chưa có nhà ở được chấm tối đa 40 điểm, đối tượng có nhà ở nhưng hư, hỏng, dột, náy hoặc diện tích bình quân dưới 10m2/người được chấm điểm tối đa 30 điểm.

Thứ hai, trong tiêu chí về đối tượng, người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng được chấm tối đa 40 điểm. Các đối tượng: Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức được chấm tối đa 30 điểm. Đối tượng người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị được chấm tối đa 20 điểm.

Thứ ba, trong tiêu chí ưu tiên khác, trường hợp hộ gia đình, cá nhân được hưởng các tiêu chí ưu tiên khác nhau thì chỉ tính theo tiêu chí ưu tiên có thang điểm cao nhất. Cụ thể, hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng “Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị” được chấm tối đa 10 điểm.

Điều kiện nào để được ưu tiên mua nhà ở Xã hội?

Hộ gia đình có từ 01 người trở lên thuộc đối tượng “Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức” và ít nhất 01 người thuộc đối tượng “Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị” được chấm tối đa 7 điểm.

Hộ gia đình có 02 người trở lên thuộc đối tượng “Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị” được chấm tối đa 4 điểm.

Thứ tư, tiêu chí ưu tiên do UBND cấp tỉnh quy định theo điều kiện vụ thể của từng địa phương (nếu có) được chấm tối đa 10 điểm.[:]

Leave a Reply

Thanks!
Thanks!

Để lại lời nhắn

Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất